Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Śrem, dnia…………………………

…………………………………
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

…………………………………..
adres zamieszkania

………………………………….

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Potwierdzam wolę zapisu mojego dziecka ……………………………………………..……
(imię i nazwisko kandydata)

………………………………………. do Przedszkola nr 7 „Janka Wędrowniczka” w

(data urodzenia)      Śremie na rok szkolny 2020/2021.

 

…………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.