RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA W GRUPIE IX „KROKUSY”

GODZINY PODEJMOWANE AKTYWNOŚCI
7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy  swobodne w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, rozmowy indywidualne z dziećmi i w małych zespołach, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności  opiekuńcze. Religia – środa 7.00 – 8.00.
8.00 – 8.20 Przygotowanie do śniadania, czynności  higieniczne, czynności  samoobsługowe, czynności porządkowe, pełnienie określonych dyżurów.
8.20 – 8.50 Śniadanie.
8.50 – 9.00 Czynności  higieniczne.
9.00 – 9.25 Zintegrowania  działalność  edukacyjna  zgodnie z podstawą  programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo.
9.25 – 9.35 Gry  i zabawy ruchowe. Czynności higieniczne.
9.35 – 10.00 Zintegrowania  działalność  edukacyjna  zgodnie z podstawą  programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo.
10.00 – 10.20 Czynności  higieniczne. Drugie śniadanie, propozycja picia wody.
10.20  – 12.00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia  kształtujące prawidłową postawę  dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje  przyrodnicze, czynności porządkowe, tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowania  zabaw  badawczych , konstrukcyjno – technicznych, rozmowy i prace indywidualne z dziećmi i w małych zespołach.    Zajęcia z języka angielskiego – czwartek 10.30 – 11.00.
12.00 – 12.10 Przygotowanie do obiadu. Czynności  porządkowo –  higieniczne.
12.10 – 12.45 Obiad.
12.45 –  13.00 Relaksacja, elementy bajkoterapii, elementy muzykoterapii.
13.00 –  14.00 Zabawy  dowolne w sali lub na powietrzu, zabawy utrwalające zdobyte przez  dzieci  wiadomości  i  umiejętności, wspieranie rozwoju dzieci  poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia narządów mowy, zabawy ruchowe, zabawy rozwijające percepcję  wzrokową, słuchową, ćwiczenia małej i dużej motoryki, zabawy integracyjne, praca  indywidualna z dzieckiem.
14.00 – 14.10 Czynności porządkowe, czynności higieniczne.
14.10  – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 15.30 Zabawy  i  gry  dydaktyczne, zabawy swobodne według  zainteresowań dzieci, praca indywidualna i w  małych  zespołach, czynności  porządkowe, rozchodzenie się  dzieci.