Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka oraz prawidłową organizację procesu wychowawczo – dydaktycznego, został opracowany ramowy rozkład dnia uwzględniający zalecane proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu.