Ramowy rozkład dnia w grupie “Niezapominajki”

Godziny Przebieg
7.00-8.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna lub z zespołem dzieci; czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, rozmowy indywidualne z dziećmi, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, zabawy ruchowe
8.00-8.10 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania, pełnienie dyżurów, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych
8.10-8.45 Śniadanie
8.45-9.00 Czynności higieniczne
9.00-9.20 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zabawy i zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba- Żabińska
9.20-9.35 Gry i zabawy ruchowe
9.35-10.00 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu edukacyjnego „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba- Żabińska (dzieci 5 letnie)
10.00-10.15 II śniadanie- propozycja picia wody
10.15-12.00 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, zajęcia sportowe, zabawy konstrukcyjno- badawcze, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, rozmowy indywidualne, język angielski dla dzieci 4-5 letnich
12.00-12.10 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo- higieniczne
12.10-12.45 Obiad
12.45-13.00 Relaksacja, bajkoterapia, muzykoterapia
13.00-14.00 Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające zdobyte przez dzieci informacje i umiejętności, zajęcia indywidualne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy ruchowe, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, praca indywidualna z dzieckiem
14.00-14.10 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku
14.10-14.25 Podwieczorek
14.25-14.35 Czynności higieniczne
14.35-15.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, prace porządkowe

M.W